Enhörna hemvärnsområde 1940-1975

Hemvärnsområdet bildades som de flesta andra hemvärnsområden år 1940. Dock kan man se, med hjälp av korrespondens mellan Rikshemvärnstaben och hemvärnschefen K.H. Gustavsson i september 1940, att organiseringen skedde något senare än vad det gjorde i övriga närliggande områden.

Ursprungligen år 1940, ingick Ytterenhörna-Överenhörna hvo (10:71) som ett av hela 49 stycken hemvärnsområden i Strängnäs hemvärnskrets, vilka ingick i Södermanlands inskrivningsområde (io 10) senare, 1942 Strängnäs försvarsområde (fo 43).

Några år senare, år 1943, gjordes kretsindelningen om så att hemvärnsområdet i stället kom att ingå i den nya Eskilstuna kretsen, där nu 25 hemvärnsområden ingick, utöver Enhörna så organiserades även Mariefred-Kärnbo samt Taxinge hemvärnsområden i denna krets. 

Sammanställning av resurser

I sammanställningen här nedanför kan man se att kompaniet under efterkrigstiden hade en fastställd maxstyrka som varierade mellan 30 till 50 man under slutet av 1940-talet och början på 1960-talet. Den verkliga styrka som kunde mobiliseras var oftast litet lägre.

Källa:Krigsarkivet, Rikshemvärnscheften med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen, Organisation av frivilligt hemvärn och driftvärn 1948-1962.

Revidering av hemvärnsområden

I början av 1950-talen i samband med nya indelningar i storkommuner samt nya civilförsvarsindelningar var på tapeten gjordes en översyn av gränsdragningarna för de olika försvarsområdena.

Förslag på ny fo gräns och förändringar av hvo områden. Källa: KrA/ Kommendantstaben i Stockholm 1951.

Enhörna storkommun låg isolerad från fo 43 och fobef måste vid förflyttning landsvägen passera genom fo 44. Landshövdingen i Södermanlands län och fobef hade efter samråd kommit överens om att det skulle vara bäst om Enhörna hvo skulle tillhöra Södertälje hemvärnskrets och Stockholms försvarsområde.

Hemvärnsmännen i Enhörna hade sedan länge känt samhörighet med Södertälje i olika avseenden, och vid strid om Södertälje skulle en samverkan ägt rum mellan Enhörna och Turinge hvo. 

Av okänd anledning genomfördes inte denna förändring förrän den första juli år 1967. Då överfördes kompaniet till fo 44 och tillhörde då Södertälje hemvärnskrets, detta efter att Enhörna kommun kommit att tillhöra Södertälje.

Under åren 1950-1970 var uppehållsplatsen i Varneby i hemvärnschefens hem.

Uppehållsplatser Källa: Krigsarkivet, Staben för Stockholms försvarsområde, april 1968.

Hemvärnschefer under åren

1940-1952 Karl (K.H.) Gustafsson

✭ 1/8 1892 – ✝︎ 26/1 1975 (Duflöt, Överenhörna).

1952-1973 Gunnar Wistedt 

✭ 16/7 1903 – ✝︎ 14/8 1995 (Varneby, Södertälje).

1973-1975 Bo Lundgren


Enhörna hemvärnsområde verkade fram till 1976 då det efter en sammanslagning med Turinge hemvärnsområde fick namnet Turinge-Enhörna.