Krigsmannaerinran

Krigsman skall frukta Gud och vara

Konungen huld och trogen. Han skall med

nit och trohet uppfylla alla de plikter,

honom i tjänsten åläggas, samvetsgrant

och efter bästa förmåga verkställa mot-

tagna befallningar och föreskrifter samt

vid alla tillfällen iakttaga ett värdigt och

rättskaffens uppförande. Hans oavlåtli-

ga strävan skall vara att väl bereda sig

till krigets värv. Vid ofred skall han mot

rikets fiender sig städse manligen och väl

förhålla samt med liv och blod Konung

och Fädernesland försvara.