Enskilda skyddsrum under kriget

Varje byggnad inom Södertälje luftskyddsort som innehöll minst tolv eldstäder fördelade på tre lägenheter eller byggnad av motsvarande storlek skulle enligt skyddsrumslagen förses med skyddsrum. Luftskyddsinspektionen framhöll att det var önskvärt att även de som inte hade laglig skyldighet också utförde ett splitterskyddat utrymme inom byggnaden. Det handlade om att ordna splitterskydd för dörrar och fönster och en reservutgång. De fastigheter som inte kunde ordna skyddsutrymme skulle hänvisa de boende till närliggande fastighet med skyddsrum. Ett enskilt skyddsrum skulle rymma två tredjedelar av de som under fredstid normalt vistades i byggnaden.

ensk_skyddsrum

I luftskyddschefens arbetsuppgifter ingick att besiktiga skyddsrummen minst en gång per år, för att se till att inredning och utrustning var i ordning, te x skulle det i utrymmet finnas anvisningar för inredning, utrustning, underhåll och skötsel. Filterbehållaren till luftrenaren skulle förvaras på en torr plats. Som en parentes kan nämnas att man med jämna mellanrum kan läsa i dagstidningarna att det kommit larm till polisens bombgrupp om befarade landminor som dykt vid rivningar av gamla fastigheter eller i sopcontainers. Detta har då i själva verket visat sig vara gamla luftfilter från skyddsrum.

Även tätningslister av gummi för dörrar och luckor skulle vara borttagna och förvarade på lämplig plats så att dom inte skulle komma till skada eller slitas ut. Det kunde också handla om att anvisningsskyltar skulle var uppsatta, för att visa vägen till skyddsrummet. Fastighetsägaren kunde av luftskyddschefen åläggas att åtgärda eventuella brister.

vägvisare_skr

Några av alla enskilda skyddsrum besöktes av luftskyddsinspektionen hösten 1942 var bl a nummer sex i kvarteret Tratten. Det var en byggnad som var av tegel i tre våningar. Där upptäckte inspektionen att skyddsrummets takförstärkning var bristfällig och var tvungen att åtgärdas. I kvarteret Neptunus var byggnad nummer sju uppförd av tegel i tre våningar. I källaren fanns två olika skyddsrumsanläggningar som besiktigades utan anmärkning.

Ett friliggande garage i kvarteret Mars nr 7-8 hade anordnats som skyddsrum. Framför portarna hade man staplat upp tegel, något som inspektionen ansåg vara otillräckligt. Förslag lämnades till fastighetsägaren att det istället skulle vara bättre att mura igen öppningen innanför portarna, då garaget ändå inte kunde användas för sitt ändamål.

Alla skyddsrum som byggdes under kriget ska idag idag sedan länge vara avvecklade då det inte uppfyller moderna krav.

Om någon mot förmodan känner till ett gammalt bortglömt skyddsrum i Södertälje så hör gärna av er till mig:)