Källor

Otryckta källor

Krigsarkivet

Beredskapsverket

 • Avdelning 1

Svea Ingengörregemente Ing 1

 • Strödda handlingar

Kungl. Civilförsvarsstyrelsen

 • Tekniska byrån.

1953 års civilförsvarsutredning

 • Atomvapnens verkan mot befolkning och bebyggelse. / Försvarets forskningsanstalt 1955.

Fortifikationsförvaltningen

 • Befästningsbyrån.
 • Krigskyrkogårdar.

Försvarsstaben

 • Luftförsvarsavdelningen 1937-1945.
 • Informationsavdelningen Pressbilder div.
 • Militära fakta 1976-1977.  (Försvarstabens informationsavdelning).
 • Säkerhetshot och rapportering SÄKRAPP 1982. (Försvarsstabens säkerhetsavdelning).

Rikshemvärnschefen med hemvärnsstaben

 • Inkommande och utgående handlingar 1940-1950
 • Organisering av frivilligt hemvärn och driftvärn 1940-1941.
 • Hemvärnets larmövningar 1949.
 • Instruktioner för försvarsområdesbefälhavaren 1939, 1941.

Stockholms försvarsområde Fo 44

 • Försvarsområdesorder Nr H 60. Plan för försvaret av Stockholms försvarsområde 1942.
 • Diverse handlingar från Kommendantstaben i Stockholm.
 • Avd 1 F Befästningsplan för Stockholm 1941-1945.
 • Avd H Hemvärnsavdelningen 1941-1950

Strängnäs försvarsområde

 • Stabsavdelningen 1939-1944.

Kungl. Telegrafstyrelsen

 • Vidtagna åtgärder och utförda anläggningar för försvarsberedskapens höjande 1945.

Södertälje Stadsarkiv/Föreningsarkivet

 • Södertälje stad – Luftskyddsnämnden.
 • Södertälje stad – Civilförsvarsnämnden.
 • Södertäljeortens Luftvärnskommitté.
 • Södertälje stad – Brandkåren.
 • Södertälje stad – Byggnadskontoret.
 • Södertälje stad – Byggnadsnämnden.
 • Södertälje stad – Drätselkammaren.
 • Södertälje kommun – Kommunstyrelsen.
 • Järna hemvärnskrets 1940-1941.

Riksarkivet Arninge

Luftskyddsinspektionen

 • Diverse från öppna och hemliga arkivet.

Stockholms stadsarkiv

Länsstyrelsen i Stockholms län, civilförsvarssektionen 1968-1971

 • Viktiga anläggningar för civilförsvaret 1969. Handlingar rörande anläggningen Tordyveln.

Länsstyrelsen i Stockholms län, försvarsenheten 1971-1992

Nobeli business support AB

 • Handlingar från 1940 rörande W. Dan Bergman.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – centralförvaltningen Karlstad

 • Dokumentation över ledningscentraler i AB-län.
 • Cirkulär gällande aktuell information om civilt försvar 2016-12-05

Stockholms läns landsting – Södertälje sjukhus

 • Beredskapshandlingar 1938-1959

Dokument funna i anläggningen Hunden

Beredskaps och försvarsplan för Södertälje Hvo 442:3 1943.

Televerkets ritningar över reservstation Södertälje 1949-1965.

Södertälje hemvärn, avgående skrivelser 1940-1944 & 1946-1952.

Södertälje hemvärn, ankommande skrivelser 1946-1947 & 1950-1952.

Södertälje hemvärnskrets, stödda handlingar 1944-1959.

Diverse strödda handlingar fram till 1991.

Stockholms Läns & Södertälje tidning

 • Diverse tidningsurklipp 1939-1945

Internet

Försvarets historiska telesamlingar (fht.nu)

 • Stridslednings- och luftbevaknings- system modell 50 – Stril 50, John Hübbert.

hemvarnet.se

 • Några data i hemvärnets historia 2010-03-10.

Livsmedelsverket

 • Föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar 2008:13.
 • Dricksvatten – åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse fastställd 2012-02-17.

Svenskt vatten

 • Råd och riktlinjer fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten 2011.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Anvisningar för avveckling av civilförsvarsanläggningar 2010.

Litteratur och övriga tryckta källor

20 mm akan m/40-70 Beskrivning del 1 Försvarets materielverk 1977
40 mm lvakan m/36 instruktionsbok Försvarets materielverk 1985
7,5 cm kan m/41 värntorn 20 mm tubkan Skjuttabeller Försvarets materielverk 1981
AH1 Arméhandbok del 1 Organisation Fördelningsförband Chefen för armén 1982
AH4 Arméhandbok del 4 Chefen för armén 1979
AH4 Särtryck Arméhandbok del4 Kapitel 4 Lägesangivning Chefen för armén 1978
Allmänna anvisningar nr 3 – Luftskydd – Korta anvisningar för envar Luftskyddsinspektionen 1940
Allmänna anvisningar nr 6 – Tekniska anvisningar för anordnande av skyddsrum Luftskyddsinspektionen 1938
Allmänna anvisningar nr 8 – Handhavande, förvaring och vård av Luftskyddsmateriel Luftskyddsinspektionen 1941
Allmänna råd för begravningsväsendet under beredskap och krig Riksnämnden för kommunal beredskap 1984
Anvisningar för granatgevärsgrupp (anv Grggrp) Chefen för armén Ao nr 118 1960
Anvisningar för krigsfångtjänsten (Anv Krigsfång) Överbefälhavaren 1980
Anvisningar för kulsprutegrupp (anv Kspgrp) Chefen för armén Ao nr 141 1959
Anvisningar för luftvärnets uppträdande och strid  (Anv Lv) 1952
Anvisningar för luftvärnets uppträdande och strid  (Anv Lv) C. Kap 10-21 1954
Anvisningar för tillpassning av stålhjälm med inredning nr 3 Kungl. Civilförsvarsstyrelsen
Anvisningar för värngrupp (Anv Värngrp) Chefen för armén Ao nr 79 1962
Anvisningar för åtgärder vid konstaterade eller misstänkta fall av spioneri, sabotage eller annan skadegörelse (ASAB). Högkvo:Fst Avd In nr 49:36 1948
Arméhandbok del 4 Chefen för armén 1987
Arméreglemente Del I (AR I) Chefen för armén Ao nr 187 1959
Armésoldat, Soldatinstruktion för Armén Allmän del. Försvarets kommandoexpedition nr 61 1965
Armésoldat, Soldatinstruktion för Armén Allmän del. Försvarets kommandoexpedition nr 562 1961
Armésoldat, Soldatinstruktion för Armén Allmän del. Försvarets kommandoexpedition nr 457 1957
Armésoldat, Soldatinstruktion för Armén Allmän del. Försvarets kommandoexpedition nr 335 1958
Befäl i fält Chefen för armén 1968
Befälsföring disciplin och förbandsanda Chefen för armén Aonr 710 1956
Beredskapskursen om folkförsvaret Brevskolan
Beskrivning av handgranater och rökfacklor Kungl armétygförvaltningen 1960
Beskrivning av minor V771 Kungl armétygförvaltningen 1960
Beskrivning över handgranat M/39 och M/40 Lantförsvarets kommandoexpedition nr 555 1941
BeStril Ls I Instruktion och anvisningar för luftbevakningsstation Chefen för flygvapnet 1964
Brandskyddsföreskrifter för försvarsväsendet Försvarsstaben, luftförsvarsavdelningen 1941
Den frivilliga befälsutbildningen – En orientering om dess mål och medel Centralförbundet för befälsutbildning 1943
Exempel på övningars anordnande Hemvärnsstaben 1941 1941
FA SÄK, FA SÄK F, GK SÄK 3 Sammantryck Försvarets reprocentral 1985
Fakta om totalförsvaret 1994/95 Försvarsmaktens informationsavdelning 1994
FBU-Rörelsens sommarprogram 1955
Flyganfall – Hur skall jag handla? Åke Kretz, Luftskyddsförlaget Göteborg 1939
FOA orienterar om BC-stridsmedel Försvarets forskningsanstalt 1964
Fältarbetsinstruktion för Armén del I Gemensamma arbeten (Fältarbl I) Chefen för armén Ao nr 19 1958
Fältarbetsinstruktion för Armén del II Befästnings arbeten (Fältarbl II) Chefen för armén Ao nr 43 1957
Fältarbetsinstruktion för Armén del III Förbindelsearbeten (Fältarbl III) Chefen för armén Ao nr 135 1961
Fältarbetsinstruktion för Armén del IV Sprängnings och förstöringsarbeten (Fältarbl IV) Chefen för armén ao nr 491 1955
Fältarbetsinstruktion för Armén del V Minarbeten (Fältarbl V) Chefen för armén Ao nr 376 1962
Fältarbetsinstruktion för försvarsmakten Maskering och skenmål (FältarbR F Mask och sken) Chefen för armén 1980
Fältarbetsreglemente för armén Däcksbro 200 (FältarbR A Db 200) Chefen för armén 1987
Fältarbetsreglemente för försvarsmakten (FältarbR F) Chefen för armén 1988
Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Fördröjande fältarbeten (Fördröj) Chefen för armén 1989
Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Grunder (FältarbR F) Chefen för armén 1981
Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Minering (Fältarb R F Min) Chefen för armén 1993
Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Statik och hållfasthet (FältarbR A) Chefen för armén 1981
Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Statik och hållfasthet Bilagor (FältarbR A) Chefen för armén 1980
Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Truppbefästningar (Bihang till FältarbR F Truppbefästningar) Överbefälhavaren 1980
Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Truppbefästningar (FältarbR F Truppbefästningar) Överbefälhavaren 1980
Fältarbetsreglemente Krigsbro 5 Armétaktiska kommandot 2002
Fältpostreglemente (FPR 81) Postens tryckeri Stockholm 1980 1981
Fältreglemente för armén (FR) Lantförsvarets kommandoexpedition nr 2443 1937
För hemortens försvar Lantförsvarets kommandoexpedition 1942
Förbandsreglemente för armén Strid i bebyggelse (FörbR A) Arméns taktiska centrum 1998
Föreskrifter och allmänna råd för planering av begravningsplatser och krematorier Statens planverks författningssamling PFS 1984:5 1984
Försvarsmaktsreglemente fomella grunder (FMR) försvarsmakten högkvarteret 2000
Gasskyddsinstruktion för armén (GasI) Lantförsvarets kommandoexpedition nr 2059 1943
Gränsövervakning i krig mm Rikspolisstyrelsen 1980
Handbok för hemvärnet (H Hv) Del I Högkvarteret Hemvärnsstaben Avd I a Nr 48:3 1950
Handbok för hemvärnet (H Hv) Del II Exempel på övningar 1951
Handbok för Landstormspojken Centralförbundet för befälsutbildning 1943
Handbok för mottagningsförrättare APLATS R 36 Försvarets materielverk 1982
Handbok för säkerhetschefer inom försvarsmakten (H SÄKCH) Överbefälhavaren 1980
Handbok för vakttjänst inom försvarsmakten försvarsmakten högkvarteret 1997
Handbok i militär rättsvård (Rätts H) Försvarstabens säkerhetssavdelning nr 930 1966
Handbok i säkerhetstjänst – Maskerad front (H säk) Försvarstabens inrikesavdelningen nr 804 1964
Handledning vid omhändertagandet och bärgandet av spärrballonger Högkvo:A, arméstaben avd O, nr 14/1941 1941
Hemskyddet – Handledning Riksluftskyddsförbundet 1940
Hemskyddet – i bild Riksluftskyddsförbundet 1943
Hemvärnets materiel och dess användning (Hv Mtrl) Chefen för armén ao nr 53 1958
Hemvärnetsexpeditionslottor och förplägnadslottor (Hv EF) Rikshemvärnschefen 1975
Hemvärnsgruppchef (Hvgrpch) Chefen för armén 1975
Hemvärnsmannen i fält (HvmF) Chefen för armén ao nr 403 1956
Hur vi försvarar vårt land del I Bernces Förlag Ab. 1956
Hur vi försvarar vårt land del II Bernces Förlag Ab. 1956
Infanterireglemente (InfR I) 1940
Infanterireglemente Skyttegrupp (InfR Skgrp) Chefen för armén 1991
Ingenjörtruppinstruktion del I (IngHI) Chefen för armén 1964
Ingenjörtruppinstruktion del II  Vägarbeten (Ing II) Chefen för armén 1959
Ingenjörtruppinstruktion del III Järnvägsarbeten B. Järnvägsfältbroarbeten (IngI III B) Försvarets kommandoexpedition nr 3290 1946
Ingenjörtruppinstruktion del IV Fältbroarbeten (IngI V) 1949
Ingenjörtruppinstruktion del IV Krigsbroarbeten D. Balkbromateriel (IngI IV D) Chefen för armén 1955
Ingenjörtruppinstruktion del V Fältbroarbeten (IngI V) Försvarets kommandoexpedition nr 1401 1947
Ingenjörtruppinstruktion Krigsbromateriel 4 (IngI) Chefen för armén 1971
Inskrivningsbok (Färggren)
Inskrivningsbok (Weldert) 1945
Instruktion för krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd samt under krig mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt (IKFN Mark) Överbefälhavaren 1967
Instruktion Gasmask för passiv civilbefolkning TYP 9 1939
Korrespondenskurs för hemskyddets ledarepersonal Riksluftskyddsförbundet
Korrespondenskursen Hemvärnet – Brev 1 Brevskolan/Hemvärnsstaben
Korrespondenskursen Hemvärnet – Brev 2 Brevskolan/Hemvärnsstaben
Korrespondenskursen Hemvärnet – Brev 3 Brevskolan/Hemvärnsstaben
Korrespondenskursen Hemvärnet – Brev 4 Brevskolan/Hemvärnsstaben
Korrespondenskursen Hemvärnet – Brev 5 Brevskolan/Hemvärnsstaben
Korrespondenskursen Hemvärnet – Brev 6 Brevskolan/Hemvärnsstaben
Korrespondenskursen Hemvärnet – Sveriges försvarsmakt Brevskolan/Hemvärnsstaben
Kortfattad orientering i koktjänst Översedd av intendenten vid Kungl. Älvsborgs regemente kapten Sven Blomgren
Krigsbromateriel 4 Beskrivning del 1 Försvarets materielverk Armématerielförvaltningen 1969
Krigsgravinstruktion (Krigsgrav I) Överbefälhavaren 1975
Krigsgravinstruktion (Krigsgrav I) Försvarstaben 1959
Kulspruta 58 Beskrivning del 1 Försvarets materielverk Armématerielförvaltningen 1972
Kulspruta m/36 lv dbl beskrivning (V137) Kungl Armétygförvaltningen 1966
Kustartillerisoldat, Soldatinstruktion för kustartilleriet allmän del Försvarets kommandoexpedition nr 2218 1963
Kyrklig beredskap allmänna råd för planläggning av begravningsväsendet under beredskap och krig RKB Riksnämnden för kommunal beredskap 1985
Luftvärnsreglemente (LvR) Del III Försvarets kommandoexpedition nr 1510 1946
Luftvärnsreglemente Robotgrupp med robot 69 (LvR Rbgrp rb 69). Chefen för armén rl 804 1976
Luftvärnsreglemente Stridsledningstropp med PS-70 (LvR Strito PS-70) Chefen för armén Lv 804 1982
Lärobok i sjukvård för krigsmakten (L Sjv K) Överbefälhavaren Fst/Sekt 1 8044 1971
Maskeringsmateriel för artilleripjäser Försvarets materielverk 1970
Maskeringsmateriel Lv Försvarets materielverk 1979
Medborgarboken om folkförsvaret Generalstabens litografiska anstalt 1939
Medborgarkunskap om riksförsvaret. 1. Flygvapnets uppgifter. Riksförbundet för Sveriges Försvar 1941
Medborgarkunskap om riksförsvaret. 12. Luftvärnets uppgifter och stridsmedel. Riksförbundet för Sveriges Försvar 1943
Medborgarkunskap om riksförsvaret. 15. Svensk krigskonst. Riksförbundet för Sveriges Försvar 1944
Medborgarkunskap om riksförsvaret. 3. Det nutida sjökrigets karaktär Riksförbundet för Sveriges Försvar 1941
Medborgarkunskap om riksförsvaret. 5. Underhållstjänsten i fält Riksförbundet för Sveriges Försvar 1941
Meddelande från arméinspektionens centralavdelning Pansarförstöring 1944
Militära fakta med totalförsvarsfakta 1969/69 Försvarsstaben 1968
Militära fakta med totalförsvarsfakta 1983-1985 Försvarstabens informationsavdelning 1983
Mörkläggningsmateriel Föreskrifter gällande krigsmaktens fordon m m Kungl Armétygförvaltningen 1961
Nationalitetsbeteckningar på flygplan Statens informationsstyrelse 1940
Om kriget kommer- Vägledning för Sveriges medborgare Kungl. Civilförsvarsstyrelsen 1952
Om krisen eller kriget kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2018
Pontonmateriel 100 Beskrivning Försvarets materielverk 1973
Provisoriskt tilläggnr 4. Soldatinstruktion Tunga vapen för alla truppslag. 8 cm raketgevär M/49 med ammunition. ao nr 433/1950 armébokförrådet 1950
Radiostation 145 Beskrivning del 1 Försvarets materielverk Armématerielförvaltningen 1971
Rekrytundervisning för Kustartilleriet (RU) Chefen för marinen Nr 1 1939
Sammanställning av bestämmelser för ABC-skydd Chefen för armén Ao nr 466 1965
Signalinstruktion för armén (SignalI A) Lantförsvarets kommandoexpedition nr 1777 1942
Skjutinstruktion för armén Del I (SkjutI I C) Chefen för armén Ao nr 617 1962
Skjutinstruktion för armén Del II (SkjutI II C) Chefen för armén Ao nr 132 1963
Skjutinstruktion för förband beväpnade med eldhandvapen, kulsprutor, granatkastare, pansarvärnsvapen samt stridsvagns- och pansarbilsvapen. (SkjutI) Del II. Lantförsvarets kommandoexpedition nr 1029 1941
Skyddsinstruktion för krigsmakten (SkyddsI K) Försvarsstaben 1960
Skyddsreglemente för försvarsmakten (SkyddsR F Grunder) Chefen för armén 1978
Soldat igen Arméledningen 1960
Soldat igen Arméledningen 1963
Soldaten i fält – Tjänst vintertid (SoldF Vinter) Chefen för armén Ao nr 696 1956
Soldaten i fält (SoldF) Chefen för armén Ao nr 119 1965
Soldaten i fält (SoldF) Försvarets kommandoexpedition nr 1686 1955
Soldaten i fält (SoldF) Chefen för armén 1986
Soldaten i fält (SoldF) försvarsmakten högkvarteret 2001
Soldatinstruktion för Armén – Uppträdande med hänsyn till atomvapen (Sold I Atom) Chefen för armén Ao nr 774 1956
Soldatinstruktion för Armén (alla truppslag) Lantförsvarets kommandoexpedition nr 1996 1949
Soldatinstruktion för Armén Materiel (SoldI Mtrl) Chefen för armén ao nr 188 1963
Soldatinstruktion för Artilleriet Lantförsvarets kommandoexpedition nr 1613 1942
Soldatinstruktion för infanteriet 1946 års upplaga omtryckt med tilläggstryck nr 1 och smärre ändringar införda. 1947
Soldatinstruktion för krigsförvaltning, intendentur och kommissarietjänst (SoldI Kom) Lantförsvarets kommandoexpedition nr 1721 1941
Soldatinstruktion för Luftvärnet Lantförsvarets kommandoexpedition nr 861 1944
Soldatinstruktion för Trängtrupperna Lantförsvarets kommandoexpedition nr 964 1943
Soldatinstruktion Sjukvård (SoldI Sjv) (alla truppslag) Försvarets kommandoexpedition nr 687 1951
Soldatinstruktion truppsignaltjänst för alla truppslag Lantförsvarets kommandoexpedition nr 1798 1940
Soldatinstruktion Tunga vapen för alla truppslag Lantförsvarets kommandoexpedition nr 1318 1942
Soldatinstruktion Tunga vapen för alla truppslag Lantförsvarets kommandoexpedition nr 778 1938
Soldatinstruktion Tunga vapen för alla truppslag Lantförsvarets kommandoexpedition nr 778 1940
Soldatregelemente Personlig materiel (SoldR Mtrl P) Chefen för armén 1992
Soldatundervisning för Flygvapnet (SUF) Flygvapnets kommandoexpedition 40 1944
Stridsfordonskort Del 1 Sovjetunionen Chefen för armén 1984
Svensk Soldat Överbefälhavaren 1983
Svensk Soldat Överbefälhavaren 1975
Sverige i vapen – en skildring i ord och bild av vår samling för frihet och fred 1940
Säkerhetshot och rapportering Försvarsstabens säkerhetsavdelning 1982
Södertälje i beredskap utgiven med anledning av det frivilliga försvarets dag 1942 1942
Taktiska anvisningar TA Lantförsvarets kommandoexpedition nr 880 1941
Tjänstereglemente för Krigsmakten (TjRK) Försvarets kommandoexpedition nr 2323 1945
Tjänstgöringsbok Henrik / Minneslista vid mob 1996
Tjänstgöringsreglemente för Flygvapnet (TjRF) Flygvapnets kommandoexpedition 230 1938
Totalförsvarets nyttjande av  allmänna telenätet Handbok HATN – A/D 1990
Trafikinstruktion för krigsmakten (TrfI K) Chefen för armén 1967
Trängtruppreglemente Del II (TrängR II) Chefen för armén Ao nr 312 1954
Underhållstruppreglemente (UhR) DEL III Allmän del Försvarets kommandoexpedition nr 3343 1946
Undervisning för maskapet vid flottan (UMF:1A) Försvarets kommandoexpedition nr 2202 1948
Utdrag ur InfR att tillämpas vid hemvärnet 1940
Vad var och en måste veta om bombanfall Riksluftskyddsförbundet 1943
vakt B – Bestämmelser för vaktpersonal vid försvarsmakten Överbefälhavaren 1982
Vapenlära för armén (Vapenlära A) Chefen för armén 1986
Vintersoldat Chefen för armén 1968
Vår armé 1961 Arméns årsbok 1961
Vårt framtida försvar Överbefälhavarens förslag Centralkommittén Folk och försvar 1947
Vårt försvar – 1951:1 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1951
Vårt försvar – 1951:2 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1951
Vårt försvar – 1951:3 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1951
Vårt försvar – 1951:4 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1951
Vårt försvar – 1952:1 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1952
Vårt försvar – 1952:2 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1952
Vårt försvar – 1953:4 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1953
Vårt försvar – 1954:2 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1954
Vårt försvar – 1954:3 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1954
Vårt försvar – 1955:2 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1955
Vårt försvar – 1955:4 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1955
Vårt försvar – 1956:1 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1956
Vårt försvar – 1956:2 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1956
Vårt försvar – 1956:3 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1956
Vårt försvar – 1956:4 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1956
Vårt försvar – 1957:1 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1957
Vårt försvar – 1957:2 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1957
Vårt försvar – 1957:3 Allmänna försvarsföreningens tidskrift 1957
Vårt försvar – Allmänna försvarsföreningens tidskrift Särtryck 1951
Värnförbandsreglemente (VärnR) Chefen för armén 1978
Värnpliktsprogrammet 94/95 Värnpliktsrådet 1994
Ändringar och tillägg nr 1 till SOLDI BIL, allmän del Lantförsvarets kommandoexpedition 1944
Örlogsboken  Sjömansinstruktion för flottan (SIF) Försvarets kommandoexpedition nr 819 1961

Kungliga Civilförsvarsstyrelsens föreskrifter m.m

 • Föreskrifter om övergången till ny verkskyddsorganisation 1961 års upplaga (2.05 – 2 F).
 • Handbok rörande skyddet mot spioneri och sabotage vid industrianläggningar 1949.
 • Allmänna föreskrifter om självskyddsutbildning 1961 års upplaga (8.01.03 – 1 F).
 • Utrustningslistor för bevakningskår 1966 års upplaga (2.03.08 – 13 FK).
 • Utrustningslistor för frivilliga flygkåren 1966 års upplaga (2.04.03 – 6 FK).
 • Utrustningslistor för räddningskår 1966 års upplaga (2.03.03 – 12 FK).
 • Utrustningslistor för skyddskår 1966 års upplaga (2.03.07 – 10 FK).
 • Utrustningslistor för undsättningskår 1966 års upplaga (2.04.01 – 25 FK).
 • Föreskrifter om krigsbranddammar 1963 års upplaga (6.08 – 1 FK).
 • Utrustningslistor för brandkår 1966 års upplaga (2.03.04 – 15 FK).
 • Föreskrifter säkerhetstjänsten i fred vid ledningscentraler 1965 års upplaga (1.02 – 13 F).

Statens offentliga utredningar

 • SOU 1936:57 Betänkande angående det civila luftskyddet.
 • SOU 1937:17 Betänkande angående vissa med frivillig anskaffning av luftvärnsmateriel sammanhängande frågor.
 • SOU 1939:42 Betänkande med utredning och förslag angående civilbefolkningens förseende med gasmasker, inrättande av skyddsrum för luftskydds ändamål.
 • SOU 1944:5 Betänkande med förslag till civilförsvarslag m. m.