RÖNNINGE HEMVÄRNSOMRÅDE 1940-1945 (DEL 6)

Ungdomsverksamheten

Inom de båda Salemsplutonerna pågick fr.o.m. 1942 kontinuerlig ungdomsutbildning. Denna var under åren förlagd till Bergsholms gamla mangårdsbyggnad som låg cirka 100 meter väster om den nuvarande. Byggnaden, som var en timrad parstuga från 1700-talet, var en utmärkt förläggning för denna verksamhet. Terrängen runt om var öppen och lämplig för olika övningar. Byggnaden bestod av ett stort kök, ett stort rum och däremellan en handkammare. I köket huserade lottorna och där utspisades ungdomarna. l handkammaren var förråd för vapen och mat. l det stora rummet som säkert var 30 kvadratmeter, låg 20 – 25 ungdomar på halm på golvet. 

Gruppchefen vid 2:a plutonen, Bo Cedergren i Rönninge, hade i Tullinge, på I1 och i Södertälje utbildats för att kunna leda denna verksamhet. Medhjälparen K J Engberg i Bergaholm, var en av ungdomarna mycket beundrad gammal hedersman, som i sin ungdom varit stamanställd, men som på gamla dar försörjde sig som lantarbetare och skomakare. På kvällarna efter övningspassen var ungdomarna naturligtvis trötta och ”snacket gick” i halmhögarna. Men då drog ”KJ” någon av sina gamla knekthistorier och efterhand somnade alla in. 

Verksamheten var redan då reglerad av vissa bestämmelser för ungdomsutbildning och måste därför behållas inom vissa ramar. Således fick inte de yngsta hemvärnsungdomarna genomgå vapenutbildning eller skjuta med lös ammunition. Det här kringgicks ju i alla fall eftersom man inte kunde hålla ögonen på de äldre varenda minut under övningspassen. De äldre ungdomarna passade på varje tillfälle som gavs att utbilda sina yngre kamrater. 

Deltagarantalet vid dessa kurser varje år var cirka 20-25, från Grödingeplutonerna kom tyvärr endast enstaka. Det var ju inte detta antal nya ungdomar varje gång, vissa var nya och vissa  avgick därför att de gick in i värnpliktsåldern.

En jägargrupp på 10-12 man bildades så småningom av de ungdomar som kom in i tillåten ålder för att få bära vapen. Denna grupp, förstärkt med några äldre hemvärnsmän, var under flera år B-styrka vid HvSS regelbundna nattliga övningar ungefär 1 gång per månad. För att ge effekt vid övningen var gruppen tungt utrustad, 2 kpist, 2 kg och ibland också kulspruta m/18. Vid dessa nattliga uppdrag cyklades allt och alla ut till skogarna runt Vällinge. 

Att hemvärnet fortfarande har en bra rekrytering och omfattas av så stort intresse beror bl. a. på att de som varit hemvärnsungdomar återvänder till hemvärnet efterhand som de lämnar värnplikten. 

Del 1 – Start och rekrytering Del 6 – Ungdomsverksamheten
Del 2 – Organisation Del 7 – Hemvärnets stridsskola i Vällinge
Del 3 – Krigsuppgifter Del 8 – Salems och Grödinges lottakårer
Del 4 – Utrustning
Del 5 – Utbildning